غربالگری سرطان پستان چیست؟

غربالگری سرطان پستان چیست؟

غربالگری سرطان پستان به معنی بررسی پستان های شخص است و برای تشخیص سرطان پستان قبل از بروز علائم و شروع سرطان پستان صورت می گیرد. همه زنان باید از گزینه های غربالگری که توسط ارائه دهندگان خدمات درمانی برای آنها آماده می شود استفاده شوند. وقتی از مزایا و خطرات غربالگری...