تمام مطالب برچسب : سرطان لوبولی
کارسینوم لوبولار تهاجمی | علائم سرطان لوبولی

کارسینوم لوبولار تهاجمی | علائم سرطان لوبولی

کارسینوم لوبولار تهاجمی کارسینوم لوبولار تهاجمی یا سرطان لوبولی مهاجم (Invasive lobular carcinoma) نوعی سرطان سینه است که در غدد تولید شیر (لوب یا لوبول ها) پستان شکل می گیرد. سرطان تهاجمی به این معنی است که سلول های سرطانی از همان ابتدا شروع به خارج شدن از لوبول ها می کنند و پتانسیل گسترش سرطان در غدد لنفاوی و سایر نواحی بدن را دارند. کارسینوم لوبولار تهاجمی بخش کوچکی از همه سرطان های پستان را تشکیل می دهد. شایع ترین نوع سرطان پستان در مجاری سینه شکل می گیرد که به آن “کارسینوم داکتال مهاجم یا سرطان مجاری تولید شیر” می گویند.   علائم سرطان لوبولی کارسینوم لوبولار تهاجمی در اولین مراحل خود ، ممکن است هیچ علامت و […]